top of page

Revize, kontroly

Kotva 1

      Požární ochrana – revize, servis a kontroly

     Zajišťujeme předepsané kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany  ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 2 , 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména:

 • přenosných hasicích přístrojů - kontroly, zkoušky, opravy

 • zařízení pro zásobování požární vodou - venkovní a vnitřní hydranty, suchovody, plnící místa

 • zařízení pro požární signalizaci - elektrická požární signalizace EPS, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace

 • zařízení pro únik osob při požáru - nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří

 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru - zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře

 • zařízení pro omezení šíření požáru - požární klapky a ventily, požární dveře a okna, požární přepážky a ucpávky, zařízení zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí a hmot (nátěry, nástřiky, obložení)

 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu - stabilní nebo polostabilní hasící zařízení, samočinné hasící systémy, automatické protivýbuchové zařízení

 

     Pro kolaudace rodinných domů:

     Pro kolaudace nejen rodinných domů a garáží dodáváme přenosné hasicí přístroje s požadovanou hasební schopností (u  RD 34A, u garáže 183B) a hlásiče požáru. Včetně dodávky i pomůžeme s montáží, poradíme a zhotovíme potřebné revize.

 

     V souvislosti s hasicími přístroji dále nabízíme:

 • opravy a plnění přenosných hasicích přístrojů a následné provádění tlakových zkoušek

 • dodávky přenosných hasicích přístrojů – práškové, vodní, pěnové, CO2, čisté hasivo

 • instalace hasicích přístrojů

 • vyřazení a likvidace hasicích přístrojů včetně vystavení protokolu

 • poradenství ohledně rozmístění, celkovém počtu a typu hasicích přístrojů

           

      Pro uhašení požáru je důležitý nejen výběr vhodného typu hasicího přístroje, ale také správná technika hašení. 

Správné použití hasicích přístrojů je tématem školení BOZP a PO, které nabízíme.

     Revize elektrických zařízení

 

     Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení a elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru. Povinnost provádět revize určuje zákon č. 458/2000 Sb. - tzv. energetický zákon.

     Základním smyslem provádění revizí elektrických zařízení je zjistit celkový stav těchto zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku. Povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a elektrického zařízení vyplývá ze Zákoníku práce.

 

     Kontroly elektrických zařízení jsou prováděny dle provozních řádů a návodů k obsluze předepsaných výrobcem

     

     Provádíme tyto revize:

 • Revize elektrických zařízení objektů a hromosvodů do 1000 V:

 • Revize spotřebičů IT (PC, monitory, kopírky, apod.), elektrické spotřebiče pro domácnost (lednice, pračky, vařiče, rychlovarné konvice, apod.), přístroje spotřební elektroniky (TV, rádio, skartovače, nabíječky, adaptéry, apod.), ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

 • Revize ručního nářadí - vrtačky, brusky, kotoučové pily, šroubováky, pájky, leštičky, vrtací kladiva, sekačky a další.

 • Revize strojů stroje na zpracování kovů, plastů, dřeva, textilní stroje, zdvihací strojní zařízení.

     Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

 

     Revize plynových zařízení

     Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

     

     Provádíme tyto revize a služby:

 • revize a zkoušky plynového zařízení

 • výchozí revize plynových zařízení

 • provozní (periodické) revize plynových zařízení

 • kontroly (zpravidla roční) plynových zařízení

 • montáže a opravy plynových zařízení

 • dodávka, montáže, opravy a servisy plynových spotřebičů od výrobců Baxi, Immergas, Thermona, Viessmann, Enbra, Ferroli, Brötje

 • odstraňování závad zjištěných při revizích a kontrolách (pokud možno neomezujeme provoz)

 • montáže a opravy plynových zařízení

 • dodávka, montáž a opravy kotlů

 • revize komínů

 • školení obsluhy kotlů

     Výchozí revize 

     Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli. Provádí ji revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uchovávat po celou dobu životnosti zařízení.

     Provozní revize

     Provozní revize se provádějí v intervalech ne delších než 3 roky. V letech, kdy se provozní revize neprovádějí, se provádí kontrola plynového zařízení. Zprávy o provozních revizích musí být u provozovatele uloženy po dobu nejméně 6 let.

Provozní revize se provádí i v případě, kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz, dále po skončení zkušebního provozu, po provedení generální opravy, zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení a po nucené přestávce provozu zařízení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

   

     Revize zdvihacích zařízení

 

     Nabízíme Vám kompletní servis nad provozem zdvihacích zařízení, vázacích prostředků a vyškolení jeřábníků, vazačů a provozních techniků ZZ.

 

     Provádíme tyto služby:

 • revize a revizní zkoušky,

 • inspekce technického stavu zdvihacích zařízení,

 • posouzení technického stavu jeřábů,

 • preventivní prohlídky jeřábových drah,

 • vypracování systému bezpečné práce pro provoz jeřábu,

 • kontrolu vázacích prostředků odborně způsobilou osobou dodavatelským způsobem.

 

     Provádíme, revize, revizní zkoušky a inspekce pro:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg,

 • jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země o nosnosti nad 5000 kg,

 • jeřáby portálové o nosnosti nad 5000 kg,

 • jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku o nosnosti nad 5000 kg,

 • jeřáby nakládací o nosnosti nad 5000 kg,

 • pohyblivé pracovní plošiny umístěné na pohyblivém podvozku s výškou zdvihu nad 3 m,

 • pracovní plošiny,

 • regálové zakladače,

 • jednoúčelová zdvihací zařízení,

 • zvedáky,

 • vrátky, apod.

     Lhůty pravidelných revizí:

     Lhůty revizí a revizních zkoušek stanovuje výrobce jeřábů případně revizní technik zdvihacích zařízení.

 

     

     Revize tlakových zařízení

     Tlakovým zařízením jsou zejména tlakové nádoby stabilní (TNS). Tlaková nádoba je nádoba na jejíž stěny působí tlak pracovní látky, nádoba nemění své stanoviště nebo je přenosná, převozná popřípadě pojízdná a je trvale spojena se zdrojem tlaku a neslouží k dopravě kapalin a plynů, vzniká spojením tlakových částí nádoby. 

     Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

 

     Provádíme tyto revize a služby:

     

Výchozí revize TNS se provádí:

 • u nových TNS - před uvedením do provozu,

 • u rekonstruovaných TNS - před opětovným uvedením do provozu,

 • u TNS u nichž došlo ke změně použití či k přemístění.

 

Provozní revize TNS se provádí:

 • první provozní revize - do 14 dnů od zahájení provozu TNS,

 • periodické provozní revize - 1 x ročně (u zásobníků LPG a chladících zařízení 1 x za 2 roky)

 

Vnitřní revize TNS se provádí:

 • 1 x za 5 let,

 • před rekonstrukcí a po ní,

 • byla - li TNS mimo provoz více než 2 roky, to znamená před opětovným uvedením do provozu,

 • po každém přemístění nádoby,

 • při sezonním provozu - před započetím další sezony,

 • před změnou pracovního media, nebo při trvale zhoršeném jejím stavu,

 • byla - li nádoba nuceně odstavena - havarijní stav.

 

Zkouška těsnosti se provádí:

 • po každé vnitřní revizi,

 • je-li potřeba bližšího určení místa netěsnosti,

 • po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek ve výměníku.

 

Tlaková zkouška TNS se provádí:

 • minimálně 1 x za 9 let od předchozí - u zásobníků na LPG 1 x za 12 let,

 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci,

 • po provozní přestávce delší než dva roky - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,

 • po přemístění nádoby - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,

 • po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS.                    

     Dále nabízíme:

 • školení obsluhy tlakových nádob stabilních, pověření pracovníků zodpovědných za bezpečný a hospodárný provoz TNS, 

 • vedení předepsané evidence všech nádob. 

Kotva 2
Kotva 3
Kotva 4
Kotva 5
bottom of page