Revize, kontroly

 Požární ochrana – revize, servis a kontroly

     Zajišťujeme předepsané kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany  ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 2 , 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména:

 • přenosných hasicích přístrojů - kontroly, zkoušky, opravy

 • zařízení pro zásobování požární vodou - venkovní a vnitřní hydranty, suchovody, plnící místa

 • zařízení pro požární signalizaci - elektrická požární signalizace EPS, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace

 • zařízení pro únik osob při požáru - nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří

 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru - zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře

 • zařízení pro omezení šíření požáru - požární klapky a ventily, požární dveře a okna, požární přepážky a ucpávky, zařízení zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí a hmot (nátěry, nástřiky, obložení)

 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu - stabilní nebo polostabilní hasící zařízení, samočinné hasící systémy, automatické protivýbuchové zařízení

 

     Pro kolaudace rodinných domů:

     Pro kolaudace nejen rodinných domů a garáží dodáváme přenosné hasicí přístroje s požadovanou hasební schopností (u RD 34A, u garáže 183B) a hlásiče požáru. Včetně dodávky i pomůžeme s montáží, poradíme a zhotovíme potřebné revize.

 

     V souvislosti s hasicími přístroji dále nabízíme:

 • opravy a plnění přenosných hasicích přístrojů a následné provádění tlakových zkoušek

 • dodávky přenosných hasicích přístrojů – práškové, vodní, pěnové, CO2, čisté hasivo

 • instalace hasicích přístrojů

 • vyřazení a likvidace hasicích přístrojů včetně vystavení protokolu

 • poradenství ohledně rozmístění, celkovém počtu a typu hasicích přístrojů

 

     Hasicí přístroje práškové, pěnové, vodní a s čistým hasivem mají životnost 20 let. Hasicí přístroje s náplní CO2 mají životnost 40 let od data výroby. Kontroly hasicích přístrojů se provádějí minimálně 1 x ročně. Periodické zkoušky (tlakové) se provádějí minimálně 1 x za 5 let a u vodních a pěnových hasicích přístrojů 1 x za 3 roky.  Při periodické zkoušce se provádí kompletní rozebrání a kontrola funkčnosti všech dílů hasicího přístroje včetně hasiva. Ruční hasicí přístroj nesmí vážit více než 20 kg.

Hasicí přístroj by měl být zavěšen na konstrukci budovy (na zdi), kde je jeho držadlo maximálně 150 cm nad zemí, nebo může stát při zemi, kde musí být přístroj vhodně zajištěn proti pádu.

 

     Každý hasicí přístroj je označen tzv. třídou požáru. Je to písmeno, které charakterizuje, jaký druh materiálu můžeme tímto hasicím přístrojem hasit. Třídy požáru jsou následující:

 

            Třída A:  Hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). Pro tuto třídu                   požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

             Třída B: Hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla                    éter,dehet, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a                      halonové.

 

            Třída C: Hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík). Pro tuto třídu               požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje CO2 (sněhové) a halonové.

            Třída D: Hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských               teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

 

            Třída F: Hoření rostlinných a živočišných tuků (např. tuky používané v kuchyňských spotřebičích – fritovací, smažící). Méně vhodné                   jsou hasicí přístroje a čistým hasivem a pěnové. Nejvhodnější jsou speciální pěnové na jedné tuky.

            Elektroinstalace (např. elektrický rozvaděč, elektrická centra). Do 100 kV a z minimální vzdálenosti 1 m lze použít práškový hasicí                     přístroj, nejvhodnějšími jsou hasicí přístroje s čistým hasivem a náplní CO2 vzhledem k následným škodám, které při použítí na                         elektroniku způsobí práškové hasivo.  Zejména do optických, slaboproudých a jiných technologických center doporučujeme čisté                       hasivo. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

 

 

            Pro uhašení požáru je důležitý nejen výběr vhodného typu hasicího přístroje, ale také správná technika hašení. Rovněž správné                     použití hasicích přístrojů je tématem školení BOZP a PO, které nabízíme.

     Revize elektrických zařízení

 

     Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení a elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru. Povinnost provádět revize určuje zákon č. 458/2000 Sb. - tzv. energetický zákon.

 

     Kontroly elektrických zařízení jsou prováděny dle provozních řádů a návodů k obsluze předepsaných výrobcem.

 

     Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění od Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

     Základním smyslem provádění revizí elektrických zařízení je zjistit celkový stav těchto zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku. Povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí a elektrického zařízení vyplývá ze Zákoníku práce.

     Prováděním revizí můžeme zabránit:

 • možnému poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem,

 • vysokým postihům za nedodržení předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce,

 • krácením pojistného plnění (v případě škodné události může pojišťovna žádat o doložení splnění všech zákonných podmínek),

 • omezit riziko vzniku požáru.

     Revize spotřebičů se vykonávají v souladu s normou ČSN 33 1600 ed.2. 
     Revize elektrického zařízení se vykonávají v souladu s normou ČSN 33 1500. 

     Revize které provádíme:

 

     Revize elektrických zařízení a hromosvodů do 1000 V v objektech třídy A+B podle ČSN 33 1500 a ČSN EN 60079-17:

 • průmyslové objekty,

 • průmyslové objekty s nebezpečím výbuchu,

 • bytové objekty,

 • zdravotnická zařízení,

 • administrativní prostory,

 • školky, školy a další.

 

     Revize spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2:

 • IT (PC, monitory, kopírky, apod.),

 • elektrické spotřebiče pro domácnost (lednice, pračky, vařiče, rychlovarné konvice, apod.),

 • přístroje spotřební elektroniky (TV, rádio, skartovače, nabíječky, adaptéry, apod.),

 • ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

     Revize ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2:

 • vrtačky, brusky, kotoučové pily,

 • šroubováky, pájky, leštičky, vrtací kladiva,

 • sekačky a další.

     Revize strojů dle ČSN EN 60 204-1:

 • stroje na zpracování kovů, plastů, dřeva,

 • textilní stroje,

 • zdvíhací strojní zařízení.

     Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem):

     Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500.

     Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následujících tabulek v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,  ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

     Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

typ prostoru:                                                                                             ČSN 33 2000-3                     lhůty  

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob                       BD3, BD4                              2 roky 

zděné obytné a kancelářské budovy                                                      BD1                                        5 let    

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely 

a jiná ubytovací zařízení                                                                            BA2, BD4                              3 roky 

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot 

stupně hořlavosti C2, C3                                                                           CA2                                       2 roky 

pojízdné a převozné prostředky                                                              -                                             1 rok   

prozatímní zařízení staveniště                                                                 -                                            0,5 roku

     Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí:

druh prostředí:                                                                                          ČSN 33 2000-3                    lhůty  

základní, normální                                                                                      AA4, AB5, BC2 

                                                                                                                       a XX1 pro ostatní                5 let   

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou,                     AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci                         až AB8, AE6, AK2, AL2        3 roky 

mokré, s extrémní korozní agresivitou                                                   AD2 až AD8, AF4                  1 rok  

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu                        AG2, AG3, BE2, BE3              2 roky

venkovní, pod přístřeškem - umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy - může být AB1

až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace)                                           4 roky

     Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny:

druh objektu:                                                                                            ČSN 33 2000-3                    lhůty   

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu

nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot

stupně hořlavosti C1, C2, C3                                                                    BE2, BE3, CA2                      2 roky  

ostatní                                                                                                          všechny kromě

                                                                                                                      BE2, BE3, CA2                      5 let   

     Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 (11/2009)

Skupina elektrických spotřebičů                                           Spotřebiče držené v ruce                                                Přenosné spotřebiče                 

A - spotřebiče poskytované formou pronájmu                      Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

dalšímu provozovateli                                                                                                                                                                                                                    

B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru                  Třídy I                 1 x za 3 měsíce                                            1 x za 6 měsíců

(na stavbách, v zemědělství atd.)                                               Třídy II a III        1 x za 6 měsíců                                            1 x za 6 měsíců                     

C - spotřebiče používané při průmyslové                                 Třídy I                 1 x za 6 měsíce                                            1 x za 24 měsíců

a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech                            Třídy II a III        1 x za 12 měsíců                                          1 x za 24 měsíců                   D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných                   

prostorách (školy, kluby, hotely atd.)                                         Třídy I, II a III      1 x za 12 měsíců                                          1 x za 24 měsíců                 

E - spotřebiče používané při administrativní činnosti             Třídy I, II a III      1 x za 12 měsíců                                          1x za 24 měsíců

POZNÁMKY:

1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.

2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje například delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

4. Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že obsahují ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

5. Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

6. Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí podle čl. 6.3.1 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od uvedení do provozu.

7. U spotřebičů třídy ochrany I. a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.

8. Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

 

     Revize plynových zařízení

     Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

     

     Provádíme tyto revize a služby:

 • revize a zkoušky plynového zařízení

 • výchozí revize plynových zařízení

 • provozní (periodické) revize plynových zařízení

 • kontroly (zpravidla roční) plynových zařízení

 • montáže a opravy plynových zařízení

 • montáže a servisy plynových spotřebičů

 • odstraňování závad zjištěných při revizích a kontrolách (pokud možno neomezujeme provoz)

 • montáže a opravy plynových zařízení

 • dodávka, montáž a opravy plynových spotřebičů

 • dodávka, montáž a opravy kotlů

 • revize komínů

 • školení obsluhy kotlů

     Rozsah revizí které provádíme:

F:   zařízení pro rozvod plynů:

domovní plynovody na plynná paliva

průmyslové plynovody na plynná paliva

nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn         

G:  zařízení pro spotřebu plynu spalováním

spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

 

     Výchozí revize 

     Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli. Provádí ji revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uchovávat po celou dobu životnosti zařízení.

     Provozní revize

     Provozní revize se provádějí v intervalech ne delších než 3 roky podle ČSN 38 6405. V letech, kdy se provozní revize neprovádějí, se provádí kontrola plynového zařízení. Zprávy o provozních revizích musí být u provozovatele uloženy po dobu nejméně 6 let.

Provozní revize se provádí i v případě, kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz, dále po skončení zkušebního provozu, po provedení generální opravy, zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení a po nucené přestávce provozu zařízení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

     Lhůty pravidelných kontrol a revizí:

Druh kontrol a revizí plynových zařízení                                             termín                                           

výchozí revize a tlaková zkouška plynového zařízení                             před uvedením do provozu        

provozní revize plynového zařízení                                                           1x za 3 roky                                    

kontrola plynového zařízení                                                                       1x za rok                                        

přezkoušení obsluhy plynového zařízení                                                 1x za 3 roky

 

Poznámka: v roce provedení provozní revize plynového zařízení se kontrola plynového zařízení neprovádí.

 

 

     Revize zdvihacích zařízení

 

     Nabízíme Vám kompletní servis nad provozem zdvihacích zařízení, vázacích prostředků a vyškolení jeřábníků, vazačů a provozních techniků ZZ.

 

     Provádíme tyto služby:

 • revize a revizní zkoušky,

 • inspekce technického stavu zdvihacích zařízení,

 • posouzení technického stavu jeřábů,

 • preventivní prohlídky jeřábových drah,

 • vypracování systému bezpečné práce pro provoz jeřábu,

 • kontrolu vázacích prostředků odborně způsobilou osobou dodavatelským způsobem.

 

     Provádíme, revize, revizní zkoušky a inspekce pro:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg,

 • jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země o nosnosti nad 5000 kg,

 • jeřáby portálové o nosnosti nad 5000 kg,

 • jeřáby na automobilovém nebo pásovém podvozku o nosnosti nad 5000 kg,

 • jeřáby nakládací o nosnosti nad 5000 kg,

 • pohyblivé pracovní plošiny umístěné na pohyblivém podvozku s výškou zdvihu nad 3 m,

 • pracovní plošiny,

 • regálové zakladače,

 • jednoúčelová zdvihací zařízení,

 • zvedáky,

 • vrátky, apod.

     Lhůty pravidelných revizí:

     Lhůty revizí a revizních zkoušek stanovuje výrobce jeřábů případně revizní technik zdvihacích zařízení.

 

     Dále nabízíme:

 • zpracování systému bezpečné práce v souladu s ČSN ISO 12480-1

 • zpracování osnov školení osob pohybujících se v provozu se zdvihacími zařízeními

 • školení osob pohybujících se v provozu se zdvihacími zařízeními

 • zpracování technologických postupů při vázání a zavěšování břemen

 • pomoc při zpracování příslušné dokumentace, místních provozních předpisů apod.

 

     Revize tlakových zařízení

     Tlakovým zařízením jsou zejména tlakové nádoby stabilní (TNS). Tlaková nádoba je nádoba na jejíž stěny působí tlak pracovní látky, nádoba nemění své stanoviště nebo je přenosná, převozná popřípadě pojízdná a je trvale spojena se zdrojem tlaku a neslouží k dopravě kapalin a plynů, vzniká spojením tlakových částí nádoby. 

     Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

 

     Nabídka revizí:

     Druhy revizí tlakových nádob stabilních a jejich lhůty dle ČSN 690012:

Výchozí revize TNS se provádí:

 • u nových TNS - před uvedením do provozu,

 • u rekonstruovaných TNS - před opětovným uvedením do provozu,

 • u TNS u nichž došlo ke změně použití či k přemístění.

 

Provozní revize TNS se provádí:

 • první provozní revize - do 14 dnů od zahájení provozu TNS,

 • periodické provozní revize - 1 x ročně (u zásobníků LPG a chladících zařízení 1 x za 2 roky)

 

Vnitřní revize TNS se provádí:

 • 1 x za 5 let,

 • před rekonstrukcí a po ní,

 • byla - li TNS mimo provoz více než 2 roky, to znamená před opětovným uvedením do provozu,

 • po každém přemístění nádoby,

 • při sezonním provozu - před započetím další sezony,

 • před změnou pracovního media, nebo při trvale zhoršeném jejím stavu,

 • byla - li nádoba nuceně odstavena - havarijní stav.

 

Zkouška těsnosti se provádí:

 • po každé vnitřní revizi,

 • je-li potřeba bližšího určení místa netěsnosti,

 • po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek ve výměníku.

 

Tlaková zkouška TNS se provádí:

 • minimálně 1 x za 9 let od předchozí - u zásobníků na LPG 1 x za 12 let,

 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci,

 • po provozní přestávce delší než dva roky - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,

 • po přemístění nádoby - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,

 • po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS.

Lhůty pravidelných kontrol a revizí:

Druh činnosti na tlakových nádobách stabilních:                            Termín:                                                

výchozí revize TNS                                                                                        před uvedením do provozu              

1. provozní revize TNS                                                                                 do 14 dnů po uvedení do provozu  

provozní revize TNS                                                                                     1x za rok                                                

vnitřní revize TNS                                                                                         1x za 5 let                                             

zkouška těsnosti TNS                                                                                   po otevření tlakového celku             

tlaková zkouška TNS                                                                                    1x za 9 let                                             

přezkoušení obsluhy TNS                                                                           1x za 3 roky                               

     Dále nabízíme:

 • školení obsluhy tlakových nádob stabilních, pověření pracovníků zodpovědných za bezpečný a hospodárný provoz TNS (ČSN 69 0012 Příloha čl. 1.)

 • vedení předepsané evidence všech nádob (ČSN 69 0012 Příloha čl. 3. písm. j.),

 • sestavení plánu revizí a zkoušek tlakových nádob včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol.

 

     Kontroly regálů, žebříků a schůdků

     Každý zaměstnavatel je povinnen dle Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4 zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

 a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

 b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům                 pracovních podmínek,

 c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

 

     Vlastní lhůty provádění kontrol určuje zaměstnavatel zejména na základě návodu výrobce. Obvykle se kontroly se zápisem těchto technických zařízení provádějí 1 x za rok.  Žebříky a schůdky by měl každý zaměstnanec zkontrolovat vizuelně před každým použitím.                  Stanovení termínů a další požadavky na zaměstnavatele definujer Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 4.

     Provést kontrolu regálů, žebříků a schůdků může jakýkoliv určený zaměstnanec – většinou se jedná o vedoucí zaměstnance pracoviště, mistry nebo je pověřenou osobou údržbář – tady záleží opravdu jen na zaměstnavateli, koho určí.
     Způsob kontroly vychází z návodu výrobce. Pokud návod výrobce nemáme, tak můžeme vycházet z návodu na obdobné zařízení, nebo si postup kontroly zvolíme sami.

     O provedené kontrole je nutné udělat zápis, kde by mělo být uvedeno:

Název společnosti, jméno kontrolora (pověřené osoby), datum provedení kontroly, označení (případně umístění) kontrolovaného zařízení, výsledek kontroly s případným uvedením závad, datum a podpis. V případě provádění kontrol ve větších organizacích je vhodné do protokolu zapsat i osobu, která je seznámena s výsledkem kontroly (vedoucí pracoviště), případně kolonku kde se uvede, kdy zodpovědná osoba odstranila zjištěné závady.

 

     Při kontrole regálů se zaměřujeme na:

 • označení regálu (očíslovat evidenčními čísly pro přesnou identifikaci),

 • uvedení výrobce a roku výroby (pokud není známo uvést „nezjištěno“),

 • nosnost regálu – regál musí být označen štítkem s celkovou nosností a nosností jedné police, v případě že není uvedeno od výrobce tak doplníme, 

 • zda je regál stabilní, pevně ukotven (ke zdi nebo podlaze), zda má správnou svislost, vodorovnost

 • zda jsou materiály nepoškozené (koroze kovu, dřevěné police), kontrolu nepoškozenosti stojen a spojů

 • nakonec vyhodnotíme zda je celkový stav regálu vyhovující nebo nevyhovující, v případě že nevyhovuje, tak jej musíme zřetelně označit cedulkou „NEPOUŽÍVAT“ .

 

     Za regály se většinou nepovažují nábytkové skříně a police, které bývají součástí vybavení administrativních prostor a slouží především k 

Za regál se většinou nepovažují nábytkové skříně a police, které bývají součástí vybavení administrativních prostor a slouží především k ukládání drobných a lehkých materiálů.


 

     Při kontrole žebříků a schůdků se zaměřujeme na:

 • označení žebříku, schůdku (očíslovat evidenčními čísly pro přesnou identifikaci),

 • uvedení výrobce a roku výroby (pokud není známo uvést „nezjištěno“),

 • nosnost žebříku, schůdku – žebřík, schůdek musí být označen štítkem s maximální nosností, v případě že není uvedeno od výrobce tak doplníme, případně uvést jiné důležité informace (výstup do max. výšky apod.)  

 • zkontrolovat zda je žebřík, schůdek stabilní, celkově pevný a tuhý, zda má pevné a plně funkční spoje, zda nejsou poškozeny stupadla (zejména dřevěné štafle),

 • kontrola protiskluzových patek, horních odkládacích dílů, spodní části stojen a v neposlední řadě zajišťovací prvky (lana, řetězy, apod., které brání většímu rozevření žebříku)

 • nakonec vyhodnotíme zda je celkový stav žebříku, schůdku vyhovující nebo nevyhovující, v případě že nevyhovuje, tak jej musíme zřetelně označit cedulkou „NEPOUŽÍVAT“.

PRAKTIKUM s.r.o.        2021