top of page

BOZP

     

   Jednorázová služba v oblasti BOZP pro Vás na míru

     Zajistíme u Vás jednorázový bezpečnostní audit ve všech Vašich objektech a provozech. Vypracujeme, doplníme a aktualizujeme veškerou potřebnou dokumentaci dle aktuálních právních předpisů. Po dohodě provedeme školení zaměstnanců, doplnění bezpečnostních tabulek a doporučíme jaká provést opatření pro zlepšení stavu BOZP a minimalizaci rizik.

 

     Zpracování dokumentace BOZP

     Zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci BOZP:

 • analýzu zdrojů rizik jednotlivých pracovních činností, identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a návrh následných opatření pro minimalizaci rizik,

 • směrnice pro poskytování OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) zahrnují zhodnocení potenciálních rizik, požadavky poskytování těchto OOPP a mj. i jejich obnova a vracení,

 • součástí dokumentace BOZP je i tzv. traumatologický plán, což je dokument přesně a jasmě definující postup poskytnutí první pomoci,

 • zaměstnavatel je povinnen zpracovávat místní provozně bezpečnostní předpisy obsahující pokyny pro používání strojů a strojních zařízení,

 • provozní řády skladů popisující způsoby uložení materiálů, skladovou manipulaci, přepravní prostředky i komunikaci ve skladu, provozní řád skladu by měl být zpracován i pro malé příruční sklady např. kancelářských potřeb,

 • dopravně provozní řády obsahující informace o pohybu manipulační techniky, motorových vozíků i silnčních vozidel v areálu zaměstnavatele a související pracovní postupy,

 • ve spolupráci s hygienickou stanicí vypracujeme kategorizaci prací vzhledem k rizikovým faktorům na pracovištích,

 • seznam zakázaných prací pro ženy, těhotné ženy, mladistvé a matky do 9. měsíce po porodu,

 • dopravně provozní řády obsahující informace o pohybu manipulační techniky, motorových vozíků i silnčních vozidel v areálu zaměstnavatele a související pracovní postupy,

 • provedení roční prověrky BOZP včetně kontroly provádění a aktuálnosti revizí a kontrol včetně hlídání termínů, kontroly ostatních tiskopisů jako knihy úrazů, obsahy lékárniček, seznamy nebezpečných látek a bezpečnostní listy od těchto látek, provozní deníky, revizní knihy, průvodní dokumentace, jmenování osob zodpovědných za provoz, kontroly a revize strojů, přístrojů a technických zařízení,

 • instalaci a kontroly umístění bezpečnostních značek a výstažných tabulek.

 

     Zajištění BOZP na základě smlouvy

     Detailně se seznámíme s Vaším provozem, budeme vaše prostory pravidelně navštěvovat, zajišťovat pravidelná školení a revize, konzultační činnost, pomoc při řešení pracovních úrazů a jejich hlášení. Součástí smlouvy je pravidelná aktualizace dokumentace bezpečnosti práce včetně vyhledávání rizik a provádění pravidelných prověrek bezpečnosti práce.  Budeme Vás zastupovat při jednáních a kontrolách Státního úřadu inspekce práce. 

 

 

     Školení zaměstnanců

     Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přizpůsobíme pro potřeby právě Vaší společnosti s důrazem na rizika, se kterými Vaši zaměstnanci přicházejí do styku. Provádíme základní školení BOZP pro zaměstnance, školení vedoucích, různá profesní školení (obsluhy zdvihacích, tlakových, plynových a elektrických zařízení, vázacích prostředků, práce ve výškách, apod. Provádíme rovněž školení vyhl. 50/1978 Sb. pro elektrikáře.

 

 

     Hlídání termínů a kontroly evidence

     Evidujeme a hlídáme termíny u všech periodických školení, revizí, kontrol a odborných prohlídek. Poskytujeme poradenství ohledně nastavení periodicity termínů. Zpracujeme pro Vás lhůtník revizí a kontrol.

bottom of page